ਗਾਹਕ ਕੇਸ

ਕੇਸ (1)

ਭੁੱਖੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ

ਕੇਸ (2)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਮ

ਕੇਸ (5)

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਮ

ਕੇਸ (4)

ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਜਿਮ

ਕੇਸ (3)

ਗਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਮ

ਕੇਸ (6)

ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਮ